Промо

ALANZAR - Ser anush bala

Hor erazum es ko dzene lesel, Vonc or lesumem, uzumem yerkel Es k dimanam, bayc im sirte tanjvum, Chem haskanum te du inches uzum. Shat hentrum em, ahachum em, du mi herana, Ko huysere, im tohernen, ser anush bala Vonc uzumes, toh lini, ashare imana, Chem uzum im kenkush sirun, mi toh mi gena. Hor erazum anverch kesenk spasel, Im sirats yare tohel genacel. Sirtes lacum er, u che dimacel, Kyanki imace es chenk haskacel.
158 3 года