Подписаться
Поделиться
Turkmen swagg part3 - Han a.g.a feat Alihan One
3:34 8 0 1 год
Лицензия
Жанры
Рэп
Автор музыки
Ds Life beats
Автор текста
Han a.g.a feat Alihan One
Исполнитель
Han a.g.a feat Alihan One
Альбом
Life Hack E.P
Текст
[ Vers Han a.g.a ] Bärde türkmen swagg 3-nji versi Müňläp fanat üýşirdi hersi Tattoo-ly balam ýanamdan gidenok hökman dälem lambo merci (Hökman dälem lembo merci) Ak aýnek bilen seredin bolşyma doo peselýämi zrenýasy Uly pul, uly gelejek, uly burnum meňki hemmesi (meňki hemmesi) Halaýan özine çekýän balany ýany bilen 1 çüýşe hennessi Amanat maşynly çyraçy seret akumlyatoryň sypyk klembasy Önümlermize haýran barsy plus Masta young emblemyasy Yssyda kambinzon... Türkmen swagga don.. Ýagdaý 5 dal 10..... Çeňňekde balyk som... Men size gerek a siz maňa ýok. Ýe boy im screamin shut up fuck Niga bärde türkmen repiň ýaş ussatlary du gygyr fishka Pop pop pop Megafon alyp gygyrýas telefonyň üssi bilen sesimizem teleport Gulaklarňyza saýtarda skachka sanyma seret (oh yobany v rot) Signal ýali bab bab bu... ýanymda iki sany papak du Görünme jaň edäý diýip you... ýagdaý naili (polni fuuuul) Aýdymlam bilen bu planeta aýlanýan gaýwana. Göripjikler wussap niggas meňzeýäňiz haýwana Spirt bilen tüsse gardym. Düýnnen galan çaý saňa Seresap bitch gözim düşdi döşiňdäki aýwana Size tapdyramok men çilim ýali. Ýöne hökman gelerin men ölim ýali Damakgan flow bärde men akkauntdal herkime ýarar yali Barbara Mur yali hemmezat yadymda dine unytdym uklamany Bizden okde bar diyseler chyota gulagma shutka yali [ Vers Alihan One ] Alihan one beatlara budrap rap aýdýan Ýene bir ýyldan öýe gaýdýan men kan aýdýan Göwnüme degmäň gara çaýdanam içeliň derläp Han a.g.a gidipdir semräp Gep edilýän men çekinilýän men Diýdiler maňa çyk dünýäňden Çoh bilýän men Görýänem zehinime göz dikýänler känem Maňa görip maňa entägem, entäbem ýörler yzymda Life kynam däl guý depämdenem gepleri Bu gün hip-hopyň hepdeligi Ýaly öwşünem atýa kepgalary Meň fanlarymyn, garaşýanlarymyň waý janlarymyň Söz berýanem dolajak size Daýyň ýolunam ulanjak ýene Han agam bilen jan agam bilen elde baryny gaýgyrmarys ine Köçelem giň görübem ýakaňa tüýkirdiň Ine Türkmen swagg-a inim Meň otly demim Diňe inim...