Подписаться
Поделиться
Amatoryssongshaveonenameitssoundslikeetapesnyaposvyashaetsyavam
0:27 56 3 11 лет
Лицензия
Жанры
Грайндкор
Текст
Amatory's songs have one name it's sounds like "eta p'esnya posvyash'aetsya vsem vam".