Подписаться
Поделиться
Шахмай авылы (Деревня Шахмайкино)
4:04 629 1 14 лет
Лицензия
Жанры
Этно
Над треком работали
Ильяс Валишах (аранжировка), Рамиль Багаутдинов (баян)
Описание
Веселая песня в танцевальном стиле.
История создания
Песня посвящена деревне Шахмайкино Новошешминского района Республики Татарстан.
Альбом
Алатау туйларыннан - сабан туена
Студия
Business Records
Текст
ШАХМАЙ АВЫЛЫ Слова и музыка Шамиля Сагаутдинова 1. Кама буйларында, туган якларымда искђн ќиллђр Назлап књкрђгемге, арган йљрђгемне ќилкеттелђр. Искђ тљште безнећ бабай салган љйнећ нигезлђре, Таћ нурлары тљшкђн тђрђзлђре. Тљрле ќирдђ булдым, тљрле илдђ тордым – шундый язмыш. Књп нђрсђ књрсђм дђ, туды йљрђгемдђ сары сагыш. Бик сагындым, туган, кырлар аша узган олы юлны, Тау астында торган авылымны. Кушымта: Шахмай авылына кайтсам, сафлана књћеллђрем, Шахмай авылына кайтсам, яћара љметлђрем. Шахмай авылы бик ямьле, Шахмай авылы бик матур! Шахмайдан башка мине ни юатыр? 2. Менђ кайттым тагын, сагынып авылымныћ пакь љйлђрен, Нурдай балкып торган, тићдђше булмаган гњзђллђрен. Шахмай авылым минем, куеныћда синећ њтте яшьлек. Сића булган хисем – ул гомерлек. Саумы, болыннарым, сайрар кошкайларым, тугайларым! Саумы, Равиль-абый Џђм Гљлфирђ-апа, туганнарым! Саумы, Касыйм-абый Џђм Мићнаџар-апа! Саумы, дуслар! Сагындырды сезнећ моћлы ќырлар! Кушымта.